בתי ספר על יסודיים > עירוני ג > חדרי מקצוע : Skip Navigation Linksהרשות השופטת

 הרשות השופטת

הרשות השופטת: בתי המשפט

ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה ברשות השופטת בישראל
מקורות המשפט בישראל
הזכות להליך הוגן
אי תלותה של הרשות השופטת
הגישה למרות החוק
מיון המשפט לסוגיו השונים
מערכת בתי-המשפט בישראל
בג"ץ
צוים שמוסמך בג"ץ להוציא


ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה ברשות השופטת בישראל


רעיון הפרדת הרשויות - הפסיקה של בתי המשפט מונחית ע"י החוקים שנקבעו בכנסת; בתי המשפט נותנים פרשנות לחוקים;

עקרון הגבלת השלטון:

בג"ץ מגן על פגיעה בזכויות האדם והאזרח על ידי רשויות השלטון, בתי המשפט מאזנים בין זכויות ובין בפגיעה של אדם אחד בזולתו,הזכות להליך הוגן.

עקרון שמירה על זכויות האדם והאזרח:

פסק הדין מהווה ביטוי להיבט הפורמלי של שלטון החוק; גזר הדין מהווה ביטוי להיבט המהותי של השלטון החוק. פרשנות החוק מהווה ביטוי להיבט המהותי של שלטון החוק.

עקרון שלטון החוק:


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

פלורליזם בתחום המוסדי; יש טענה כי יש צורך שהרכב השופטים יהיה פלורליסטי

עקרון הפלורליזם:

במשפט המתנהל ע"י שלושה שופטים ומעלה - הכרעת הדין המתקבלת הינה על פי הכרעת הרוב.

עקרון הכרעת הרוב:

בועדה למינוי שופטים יושבים שני ח"כים (נציגי העם); הועדה למינוי שופטים מפרסמת את שמות השופטים שנבחרו על-ידה 21 יום לפני המינוי ע"י נשיא המדינה, כדי לאפשר לציבור להביע הסתייגותו במידה ויש.

עקרון שלטון העם: 

 


מקורות המשפט בישראל

החוק החרוט- על פי פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 - אומצה החקיקה העותומנית והמנדטורית. (בשנת 1984 ביטלה הכנסת את שרידי החוק העותומני).
חוק יסודות המשפט (1980) קבע - במקרה שאין חקיקה או פסיקה מפורשת בנושא מסוים המקור לפסיקה של בית המשפט מתבסס על עקרונות החירות והצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.
הלכה פסוקה - (תקדים משפטי) הלכה פסוקה מחייבת בית משפט בדרגה (ערכאה) מקבילה לו והנמוכה ממנו, מלבד בית המשפט העליון שהוא מחייב דרגה נמוכה ממנו בלבד.


הזכות להליך הוגן


כל אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו - חובת התביעה להוכיח אשמה.
כל אדם זכאי להגנה משפטית בבית משפט.
זכות ערעור
זכות למשפט חוזר
אין הוראה מלבד הוראת החוק המנחה את השופטים.
כולם שווים בפני החוק - ההיבט הפורמלי של שלטון החוק.
פומביות הדיון המשפטי.
הצהרת השופט עם מינויו - אסור לשופט לשפוט במשפט שיש לו עניין בו.
הכרעת הדין מתקבלת על פי הכרעת הרוב.


אי תלותה של הרשות השופטת

עצמאותה של הרשות השופטת חשובה לשם האמון שנותן הציבור להכרעת השופטים, לאובייקטיביות, למקצועיות ולצדק שהיא משקפת.
 
ביטוי לאי תלות השופטים:
על פי חוק יסוד השפיטה: "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין" - השופט כפוף רק להוראת החוק עצמו.
ריסון הכנסת בנושא ביטול פסקי דין - הכנסת אינה יכולה לבטל למפרע (רטרואקטיבית) באמצעות חקיקה פסקי דין שהתקבל. חקיקה של הכנסת מחייבת למקרים הבאים בלבד
עקרון הסוב-יודיצה - איסור פרסום ועיסוק בפומבי בנושא הנדון בבית המשפט. כלי התקשורת רשאים רק לדווח על קיום הדיון ועובדות הנוגעות לו, אך לא לפרש ולהביע עמדה בנוגע לפסק הדין הראוי.
מינוי השופטים - נשיא המדינה ממנה את השופטים, שנבחרים על ידי ועדה הכוללת נציגי שלושת הרשויות: 2 חכ"ים, 2 שרים, 3 שופטים וכמו כן 2 עורכי דין של לשכת עורכי הדין; בועדה למינוי שופטים יש רוב לגורמים מקצועיים בתחום המשפט ולא לפוליטיקאים.
תנאי העסקת השופטים - שכר, תקופת כהונה, מקום כהונה, חסינות.


הגישה למרות החוק


אכיפת החוק ככתבו ולשונו - במקרה שאין חקיקה מפורשת, מחזירים את ההכרעה לכנסת שתחוקק חוק בעניין.

הגישה הפורמליסטית:

תומכים במתן פרשנות לחוקים עפ"י הערכים הדמוקרטים המקובלים בחברה בעת מתן פסק הדין.

הגישה האקטיביסטית:


 


 


מיון המשפט לסוגיו השונים

המשפט האזרחי
 
המשפט הפלילי
 
המשפט החוקתי
(קונסטיטוציוני)
דרישה להחזרת זכות כלשהי
הצדדים במשפט הם: תובע ונתבע היכולים להיות - אזרחים או תאגיד.
אין ענישה במשפט האזרחי, ניתן לקבל פיצוי בלבד.*
 
תכליתו להבטיח את הסדר הציבורי, את שלום הציבור וביטחון המדינה
שני צדדים במשפט הפלילי: תובע ונאשם
במשפט הפלילי ניתן עונש היכול להיות מאסר ו/או קנס.
העבירות במשפט הפלילי מחלקות שלוש דרגות: חטא, עוון ופשע**
 
מערכת הנורמות המסדירות את פעולתן של רשויות השלטון היחסים ההדדיים ביניהן ואת זכויות האדם והאזרח

 

 

 

 

 


 

בענישה הקנס עובר לידי המדינה, לעומת זאת הפיצוי התשלום מועבר ישירות לתובע (הצד הנפגע)

*

חטא עבירה שהעונש הצפוי לה הינו עד 30 יום ו/או קנס כספי מגובה מסוים.
עוון עבירה שהעונש הצפוי לה הינו עד 3 שנים ו/או קנס כספי מגובה מסוים.
פשע עבירה שהעונש הצפוי לה הינו מעל
3 שנים ו/או מעל קנס כספי מגובה מסוים.

**


 

 


מערכת בתי-המשפט בישראל


מערכת בתי המשפט בישראל - טבלת סיכום

שלום

מחוזי

עליון                          

 מספרם של בתי-המשפט ותפוצתם הגיאוגרפית:

נפוצים ביותר ומספרם רב. מצויים בכל עיר.

החלטה על הקמתם בידי שר-המשפטים.

 מספרם מצומצם - 5. מצויים בירושלים, נצרת, ת"א, חיפה, באר-שבע.

אחד בלבד. מצוי בירושלים.
תחום שיפוט:

מצומצם בד"כ חופף לגבולות הישוב

בו ממקום בית המשפט.

 רחב; איזורים בהם מצוייה אוכלוסיה בהיקף גדול. כל הארץ.
 מספר השופטים בדין:  שופט יחיד. במקרים מיוחדים 3 שופטים.

שופט יחיד או 3 שופטים. עפ"י סעיף 15 לחוק בתי המשפט.

בד"כ 3 שופטים. בהחלטות נשיא בית המשפט העליון, יגדל ההרכב למספר אי-זוגי אחר.
 סמכות הדיון:

פלילי:
עבירות עוון וחטא = עונש עד 3 שנות מאסר.
אזרחי:
עד גובה סכום תביעה מסויים,

ובכל תביעות חזקה ושימוש במקרקעין.

 פלילי + אזרחי:
כל העבירות (כולל "פשע") וכל התביעות,
שאינן בסמכות בית משפט השלום.

  כל הנושאים המועברים אליו לאחר קיום משפט בבית משפט השלום או המחוזי.
 זכות הערעור; דיונים בערכאה שניה ושלישית:  הדיונים תמיד בערכאה ראשונה בלבד.

דן בערכאה ראשונה ושניה. ראשונה - אם העניין אינו בסמכות השיפוט של בית משפט השלום. שנייה - בעקבות ערעור על פסק-דין שניתן ב'שלום'. 

אינו דן לעולם בערכאה ראשונה. אלא רק בערכאה שניה ושלישית. שנייה - אם נידון הנושא קודם לכן ב'מחוזי'. שלישית - אם נידון הנושא ב'שלום'.בג"ץ


תכליתו של בג"ץ
בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט גבוה לצדק, ידון בעיניים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק, ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר.
מכאן נובעים שני דברים:

סמכותו של בג"ץ היא סמכות שיורית - ניתן לפנות לבג"ץ בבקשת סעד משפטי, רק אם אי אפשר להשיג את הסעד המבוקש במסגרת שיפוטית אחרת.

1.

בג"ץ יכול להחליט שאינו מוכן לדון בנושא מסוים. (בהתאם לגישה האקטיביסטית הדומיננטית כיום בבית המשפט העליון, כמות הנושאים שבג"ץ נמנע מלהכריע לגביהם מצומצמת מאוד).

2.

 
 צוים שמוסמך בג"ץ להוציא

 

צו "הביאס-קורפוס" - שחרור אנשים שנעצרו או נאסרו שלא כדין. א.

צו עשה" או צו "אל תעשה" - לחייב המדינה לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה.

ב.

צו "איסור", או צו "בירור" - כנגד בתי משפט לענייניים מיוחדים.

ג.

צו "מי שמך" - מינוי לא תקין לתפקיד ציבורי.

ד.

 

 

 

 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats